Firmy (nájdených 172 firiem)

ARPenviro, s.r.o.

Adresa
Padáň 3176, 929 01 Padáň
E-mail
email  
Web
http://www.arpenviro.sk
Telefón
+421905917352

Poradenstvo v oblasti ochrany životného prostredia, užšia špecializácia: ochrana ovzdušia, overovanie správ o emisiách skleníkových plynov, overovanie výpočtov bezodplatnej alokácie emisných kvót, prevádzková dokumentácia, IPKZ žiadosti, výpočet ročných poplatkov za znečisťovanie ovzdušia a pod.

EL spol. s r.o.

Adresa
Radlinského 17A/1575, 052 01 Spišská Nová Ves
E-mail
email  
Web
http://www.elsro.sk
Telefón
+421905493317

EL spol. s r.o. je súkromná firma založená v r. 1992. Zakladatelia firmy sú odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v analytickej chémii, geochémii, environmentálnej chémii, biochémii, biológii a geológii. V priebehu niekoľkých rokov svojej existencie firma postupne diverzifikovala a rozšírila aktivity...

HAPPY END spol. s r.o.

Adresa
Bratislavská 83, 902 01 Pezinok
E-mail
email  
Web
http://www.happyend.sk
Telefón
+421336412742, +421905242877

Sme obchodná spoločnosť zameraná na predaj prostriedkov pre ekológiu, bezpečnosť, záchrannú činnosť a povodne.

" E K O P R O G R E S " - výrobné družstvo

Výroba a dodávky malých domových čistiarní odpadových vôd. Vodomerné a...

A&T solutions, s.r.o.

Spoločnosť A&T solutions ponúka široké portfólio služieb v oblasti...

ADONIS CONSULT, s. r. o.

Naša firma sa zaoberá pred projektovou prípravou a honotenim dopadov s...

AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o.

Spoločnosť pôsobí v oblasti výroby a využitia technických a špeciálnyc...

Alexander Vereš

Čistenie a prepchávanie upchatých odtokov, TV monitoring potrubí,fréz...

Andrea Kormanová - ACCONT

Spracovanie účtovníctva, ekonomické poradenstvo, spracovanie miezd a p...

AQUA - AUREA

ZAOBERÁME SA PREDAJOM FILTRAČNÝCH SYSTÉMOV NA ÚPRAVU VODY. PONÚKAME VÁ...

AQUA - ING, s.r.o.

Úsilím spoločnosti je zjednodušiť návrat odpadovej vody do jej prirodz...

AQUACLEAN, spol. s r.o.

čistenie vysokotlakovým vodným lúčom, rezanie vodným lúčom v teréne, o...

AQUAFLOT spol. s.r.o.

Aquaflot s.r.o. Nitra, firma s ekologickým programom, pracuje v oblas...

AQUAViTA PLUS, spol. s r.o.

Poradenské a konzultačné služby pre životné prostredie, Vodohospodársk...

Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku

mimovládna nezisková organizácia, združujúca priemyselné podniky aktív...

AVP-záhradníctvo - Anna Vencelová

Zaoberame sa pestovaním, predajom a výsatbou okrasných drevín

Baigner, s.r.o.

Ponukame upratovacie a čistiace práce s ohľadom na životné prostredie....

BIOCLAR, a.s.

Spoločnosť je projektantom a realizátorom stavieb v oblasti biologické...

Brantner Altgas s.r.o.

Zaoberáme sa zberom a zhodnocovaním odpadu: plasty, textil, drevo, pap...

BURSA, s.r.o.

- projektovanie a inžiniering vodohospodárskych a ekologických stavieb

CCIPOS GROUP s.r.o.

Priemyselná a krajinná ekológia: - hodnotenie vplyvov činnosti na živ...

Celeste - Environmentálne siete , servis a administratíva pre SR

1.Rozbory vody a posúdenie jej kvality 2.Zabezpečenie úpravy vody v pr...

Centrum environmentálnych služieb, s.r.o.

Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti životného prostredia, predo...

CERAS ROURA s.a

Firma sa zaoberá výrobou ekologických ,dlhodobohoriacich sviečok 55 až...

CONTROLECO s.r.o.

Ponúkame poradenstvo v životnom prostredí. Vody, ovzdušie, odpady, che...

CWT, s.r.o.

Komplexný servis v oblasti environmentalnej ekologie. ODPADY, OCHRANA...

DAXIS s.r.o.

Poskytovanie poradenstva v oblasti systémov riadenia kvality, environm...

DEKONTA s.r.o.

odpady-odber a zneškodnenie,environmentálny servis remediácia znečist...

DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.

Prieskum kontaminovaných lokalít, Sanácie environmentálnych záťaží, Na...

Dekonta Slovensko, spol. s.r.o.

Odstraňovanie ekologických záťaží, nakladanie s nebezpečným odpadom, b...

Denisa Barry

Daud Barry a Jaroslav Holota je malé zoskupenie živnostníkov, ktorých ...

DETOX s.r.o.

Spoločnosť zaoberajúca sa poskytovaním kompexných služieb v odpadovom ...

Družstvo podielníkov Biodružstvo Smilno

Chov hovädzieho dobytka,predaj kravského mlieka,predaj jatočného dobyt...

E - BLK s.r.o.

Príprava firiem na certifikáciu systému ISO 14 001, vybavovanie potreb...

EBA s.r.o.

Venujeme sa likvidácií nebezpečného odpadu a sanácií.

ECO Grup s. r. o.

Spoločnosť ECO Grup s.r.o. pôsobí v oblasti environmentálneho manažmen...

ECODUC, a.s.

projektovanie a realizácia čistiarní a úpravní vôd, dodávka a montáž s...

EKO - SERVIS LM, s.r.o.

tlakové čistenie kanalizačných sietí a kanalizačných prípojok, poraden...

EKO-ADR, s.r.o.

Karta bezpečnostných údajov, chemické poradenstvo, REACH. Ponuka slu...

Ekoaspekt, s.r.o.

Ponúkame komplexné enviromentálne poradenstvo v oblasti odpadového hos...

EKOFEMI, s.r.o.

Výroba a predaj sorbentov ropných látok, záchytných vaní pod dudy, ruč...

EKOLAB s.r.o.

Ponúkame mikrobiologické a biologické analýzy vôd (pitné, podzemné, po...

EKOLAB s.r.o.

Ponúkame fyzikálno - chemické analýzy odpadov a ich vodných výluhov, p...

Ekomarket.sk s.r.o.

Firma sa venuje distribúcií ekologických produktov a prírodnej kozmeti...

EKOPRO s.r.o.

Zaoberáme sa konzultačnou, poradenskou a inžinierskou činnosťou v obla...

EKOSOLAR s.r.o.

Výroba - predaj - montáž - servis pre obnovitelné zdroje slnečnéj ener...

EKOSPOL a.s.

Dodávame: - originálne podzemné čistiarne vody pre obce do 2000 EO v...

EKOTECHNIKA FILTER, s.r.o.

výroba a preda filtračných a odsávacích zariadení, filtrov, filtračnýc...

EKOTUR, s.r.o.

Zber, odvoz, zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov, posu...

EKOVIB s. r. o.

Poradensto v oblasti životného prostredia. Spracovanie všetkých materi...

Produkty (nájdených 243 produktov)

Obaly

Obaly

Pravidelné poskytovanie informácií o zmenách v legislatíve o obaloch, včasné pripomínanie všetkých zákonných lehôt v oblasti obalov a odpadov z obalov, vykonávanie administratívnej činnosti pri nakladaní s obalmi a odpadmi z obalov v zmysle zákona č. 119/2010 Z.z., registrácia povinnej osoby v regis...

 • Lokalita: Žarnovica
Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo

Pravidelné poskytovanie informácií o zmenách v legislatíve odpadového hospodárstva (OH), včasné pripomínanie zákonných lehôt v oblasti OH zaradenie vznikajúcich odpadov v zmysle Vyhl. MŽP SR č.284/2001 Z.z., ktorou sa vydáva katalóg odpadov do jednotlivých druhov a kategórií zmluvné zabezpečenie o...

 • Lokalita: Žarnovica
Zaobchádzanie s chemickými látkami a zmesami

Zaobchádzanie s chemickými látkami a zmesami

Pravidelné poskytovanie informácií o zmenách v legislatíve z oblasti chemických látok a chemických zmesí (CHL a CHZ), včasné pripomínanie všetkých zákonných lehôt v oblasti CHL a CHZ, dohľad nad dodržiavaním pravidiel v súlade s Nariadením vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizika...

 • Lokalita: Žarnovica
Predaj prostriedkov pre ekológiu, bezpečnosť, záchrannú činnosť a povodne

Predaj prostriedkov pre ekológiu, bezpečnosť, záchrannú činnosť a povodne

Spoločnosť HAPPY END spol. s r. o. je významným dodávateľom prostriedkov na riešenie úniku kvapalín, bezpečnosť práce a protipožiarnu ochranu v Slovenskej republike. Naše výrobky pomáhajú zachraňovať majetok, zdravie i životy pri nehodách a znižujú náklady pri riešení bežných situácií v priemysle a ...

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Pezinok
Predaj prostriedkov pre ekológiu, bezpečnosť, záchrannú činnosť a povodne

Predaj prostriedkov pre ekológiu, bezpečnosť, záchrannú činnosť a povodne

Spoločnosť HAPPY END spol. s r. o. je významným dodávateľom prostriedkov na riešenie úniku kvapalín, bezpečnosť práce a protipožiarnu ochranu v Slovenskej republike. Naše výrobky pomáhajú zachraňovať majetok, zdravie i životy pri nehodách a znižujú náklady pri riešení bežných situácií v priemysle a ...

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Pezinok
Čistiareň odpadových vôd typ EČ6 SBR-2

Čistiareň odpadových vôd typ EČ6 SBR-2

Čistiareň je určená pre čistenie odpadových vôd z kapacitou čistenia 900 litrov za deň, čo zodpovedá 6 E.O., má plnoautomatickú prevádzku, ktorá je riadená mikroprocesorom, bez potreby ovládania ručných ventilov. ČOV dobre znáša aj nárazové veľké množstvo vody, ale aj niekoľkodennú prevádzku bez prí...

 • Lokalita: Zamarovce
Šachtu PS 0.8/1800 s technologickým vybavením

Šachtu PS 0.8/1800 s technologickým vybavením

Prípojka na kanalizáciu sa uskutočňuje pomocou revíznej šachty. Kanalizácia môže byť tlaková, alebo gravitačná. Preto kanalizačné šachty a prečerpávacie šachty sú určené na čerpanie splaškových vôd v gravitačnej a tlakovej kanalizácii. Cez kanalizačnú šachtu gravitačnú, pretekajú odpadové vody gravi...

 • Lokalita: Zamarovce
Nádrž na vodu

Nádrž na vodu

Nádrž na vodu, je možné použiť ako nádrž na pitnú vodu, nádrž na úžitkovú vodu, nádrž na odpadovú vodu a iné média. Monolitická nádrž. nedochádza k neželaným priesakom z vnútra von a naopak. bezzvarová technológia, ÚV stabilizovaný materiál, jednoduché napojenie cez gumenné vodotesné tesnenie, n...

 • Lokalita: Zamarovce
Slnečnicový olej

Slnečnicový olej

Ponúkame na predaj Slnečnicový olej 100 %

 • Cena: 0,82 € / 1 L
 • Lokalita: Lučenec
Hydrogeologické posudky a prieskumy

Hydrogeologické posudky a prieskumy

Hydrogeologické posudky na vypúšťanie odpadovej vody z domovej ČOV do podzemnej vody (do horninového prostredia). Hydrogeologické prieskumy, prieskumy znečistenia podzemnej vody a zemín. Odbery vzoriek vôd a dodanie výsledkov chemických analýz.

 • Cena: Cena dohodou
 • Lokalita: Kordíky
Enviromentálne záťaže

Enviromentálne záťaže

Riešenie problematiky environmentálnej záťaže: určenie, či ste za environmentálnu záťaž zodpovedný, alebo nie, odborné konzultácie a pomoc v správnom konaní pri určovaní stupňa zodpovednosti za environmentálnu záťaž, plán prác environmentálnej záťaže – vypracovanie dokumentácie pre obvodný úrad živ...

 • Cena: podľa dohody
 • Lokalita: Kordíky
Projekty pozemkových úprav - PPÚ

Projekty pozemkových úprav - PPÚ

Od r. 2004 spolupracujeme s projektantmi PPÚ. Vytvárame dokumentácie MÚSES (Miestny územný systém ekologickej stability), VZFUÚ (Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia), Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení. Vypracovali sme dokumentácie pre viac ako 40 katastrálnych území v rô...

 • Lokalita: Nitra
Krajinnoekologické plánovanie

Krajinnoekologické plánovanie

Vyhotovujeme dokumentácie typu "Krajinnoekologický plán" a "Miestny územný systém ekologickej stability". Svoje služby poskytujeme napr. organizáciám štátnej správy (oblasť životného prostredia, proces EIA), samospráve (mestá a obce), súkromným firmám a podnikateľom (podklady pre...

 • Lokalita: Nitra
Logo firmy

ISO 14 001

Environmentálny manažment znamená, že firma systematicky pristupuje k minimalizovaniu dopadu svojich činností na životné prostredie. Firma ponúka poradenstvo pri zavádzaní týchto systémov, vykonávanie funkcie manažéra EMS a interného audítora EMS, príprava k certifikácii EMS.

 • Lokalita: Prešov
Logo firmy

Ovzdušie

Firma zabezpečí vypracovanie žiadosti na povolenie zdroja znečisťovania ovzdušia, identifikáciu zdroja znečisťovania, vypracovanie prevádzkovej evidencie zdroja znečisťovania, výpočet poplatku za znečisťovanie, zabezpečí meranie znečisťujúcich látok, sledovanie zmien v legislatíve a i.

 • Lokalita: Prešov
Logo firmy

Vodné hospodárstvo

Firma ponúka vypracovanie plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán), zastupovanie pred orgánmi štátnej správy, vypracovanie prevádzkových poriadkov a iné.

 • Lokalita: Prešov
Predaj ekologických prostriedkov

Predaj ekologických prostriedkov

Dodávka a predaj ekologických prostriedkov na riešenie prípadných havarijných situácií, pre zabezpečenie súladu s legislatívou a na prevenciu prípadných havárií, sypké sorbenty, absorbčné rohože, norné steny, kanalizačné rýchloupchávky, utesňovacie pasty a tmely, záchytné vane, obaly na nebezpečné l...

 • Lokalita: Žarnovica
Ochrana ovzdušia

Ochrana ovzdušia

Pravidelné poskytovanie informácií o zmenách v legislatíve ochrany ovzdušia (OO), včasné pripomínanie zákonných lehôt v oblasti OO, vedenie evidencie jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia, výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia, vypracovanie potrebných žiadostí pre orgány štátnej správy v...

 • Lokalita: Žarnovica
Všeobecné technológie

Všeobecné technológie

Riešeniami v oblasti priemyselnej ekológie, dekontaminácií a remediácií, využitia obnoviteľných i klasických zdrojov energie a spracovania sekundárnych zdrojových materiálov hľadáme nové možnosti s dôrazom na maximálnu využiteľnosť, nízku nákladovosť a vysokú účinnosť. Environmentálny aspekt tu hrá ...

 • Lokalita: Marianka
Predaj prostriedkov pre ekológiu, bezpečnosť, záchrannú činnosť a povodne

Predaj prostriedkov pre ekológiu, bezpečnosť, záchrannú činnosť a povodne

Spoločnosť HAPPY END spol. s r. o. je významným dodávateľom prostriedkov na riešenie úniku kvapalín, bezpečnosť práce a protipožiarnu ochranu v Slovenskej republike. Naše výrobky pomáhajú zachraňovať majetok, zdravie i životy pri nehodách a znižujú náklady pri riešení bežných situácií v priemysle a ...

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Pezinok
Predaj prostriedkov pre ekológiu, bezpečnosť, záchrannú činnosť a povodne

Predaj prostriedkov pre ekológiu, bezpečnosť, záchrannú činnosť a povodne

Spoločnosť HAPPY END spol. s r. o. je významným dodávateľom prostriedkov na riešenie úniku kvapalín, bezpečnosť práce a protipožiarnu ochranu v Slovenskej republike. Naše výrobky pomáhajú zachraňovať majetok, zdravie i životy pri nehodách a znižujú náklady pri riešení bežných situácií v priemysle a ...

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Pezinok
Cestné bariéry

Cestné bariéry

Technická špecifikácia bariér: Materiál: lineárny polyetylén (LLDPE) ÚV stabilizovaný, objem vody: 100 litrov, výška: 80 cm, dĺžka: 100 cm, šírka: 50 cm, hmotnosť: 13 kg

 • Lokalita: Zamarovce
Vodomerná šachta EKOPROG AQUA Q 3,5

Vodomerná šachta EKOPROG AQUA Q 3,5

Vodomerné šachty sú určené pre kontrolné - meracie miesta podzemných vodovodných rozvodov s určením pre vonkajšie vodovodné pripojenia. Chráni proti mrazu, aj keď nie je odber vody. Šachta nemá dno, tým využíva teplo spodných vrstiev zeme, ktoré sa kumuluje pod termoizolačným poklopom. Konštrukci...

 • Lokalita: Zamarovce
Fyzikálna úpravy vody

Fyzikálna úpravy vody

IPP, ( ionovopolarizačný prístroj) pracuje bez obsluhy, bez údržby, bez použitia el. prúdu a bez chémie. Chemický obsah vody sa nemení, všetky mineráli sú zachované, avšak tieto vďaka IPP strácaju schopnosť usádzať sa. IPP taktiež upravuje pH z neutrálnej hodnoty 7 na hodnoty 7,3-7,4, čo je pH ľuds...

 • Lokalita: Pezinok
Olovené batérie

Olovené batérie

Výkup opotrebovaných akumulátorov za najvýhodnejšie ceny v rámci celej Slovenskej republiky vrátane logistiky a všetkých potrebných súhlasov od príslušných orgánov štátnej správy

 • Cena: dohodou
 • Lokalita: Lučenec
Veľké pozemky na predaj !

Veľké pozemky na predaj !

19 hektárový pozemok na predaj, 1 vlastník, medzi BB a ZV ---- Muničný sklad na predaj, 30 ha ---- 12 hektárový pozemok na predaj - nad Banskou Štiavnicou

 • Cena: Cena dohodou
 • Lokalita: Kordíky
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - EIA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - EIA

Od r. 1994 sme spracovali viac ako 40 dokumentácií EIA – najmä pre cestné stavby (diaľnice, rýchlostné cesty, preložky ciest), menej pre vodohospodárske stavby, skládky odpadov, technickú infraštruktúru, rekreáciu, výrobu.

 • Lokalita: Nitra
Podklady pre územné plánovanie

Podklady pre územné plánovanie

Vypracovávame odborné podklady pre územné plánovanie - krajinnoekologické plány, dokumenty územných systémov ekologickej stability. Máme skúsenosti s mestami (Nitra, Trnava, Prievidza, Šaľa...), ale aj väčšími a menšími obcami.

 • Lokalita: Nitra
Trvalo udržateľný rozvoj

Trvalo udržateľný rozvoj

Venovali sme sa už napríklad národnej stratégii trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky, indikátorom udržateľného rozvoja miest v SR, environmentálnym indikátorom TUR v SR, vývoju Indexu udržateľného rozvoja pre krajiny sveta, udržateľnosti a kvalite života v Českej republike.

 • Lokalita: Nitra
Logo firmy

IPKZ - Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia

Je to súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania, na znižovanie emisií, na obmedzovanie vzniku odpadu a jeho zneškodňovanie. Firma zabezpečí vypracovanie žiadosti o vydanie integrovaného povolenia, kontrolu prevádzky z hľadiska plnenia podmienok a aktualizáciu integrovaného povolenia.

 • Lokalita: Prešov
Logo firmy

Odpadové hospodárstvo, obaly

Firma ponúka analýzu stavu vo firme, zatriedenie odpadu, vypracovanie plánu odpadového hospodárstva, vypracovanie hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním, školenie zamestnancov,sledovanie zmien v legislatíve odpadového hospodárstva a ich aplikácia vo firme a iné.

 • Lokalita: Prešov