INTECH, spol. s r.o.

INTECH, spol. s r.o. je inžinierska spoločnosť, založená v septembri r.1990. V súčasnosti sa spoločnosť koncentruje na komplexnú realizáciu zámeru zákazníka formou dodávky stavby na \"kľúč\", predovšetkým v oblasti chemického, petrochemického a farmaceutického priemyslu. Jediný zmluvný partner, skrátenie a zjednodušenie procesu prípravy a realizácie investícii, to sú výhody, ktoré Vám môže ponúknuť INTECH, ak rýchlosť realizácie zámeru rozhoduje o Vašom úspechu. Dnes INTECH disponuje všetkými potrebnými zdrojmi a zázemím, ktoré mu umožňujú zaujímať profesionálny prístup k riešeniu problémov súvisiacich s procesom prípravy a realizácie stavby. INTECH chce byť vašim spoľahlivým a stabilným partnerom svojim zákazníkom. K potvrdeniu tejto orientácie INTECH vybudoval systém manažérstva kvality, ktorý bol validovaný prestížnou certifikačnou organizáciou Lloyd`s Register Quality Assurance, a ktorý zahrňuje celý proces investičnej výstavby, t.z. od spracovania projektovej dokumentácie až po realizáciu stavby. Projekt zaisťujúci ekonomickú, spoľahlivú a bezpečnú prevádzku, bez nepriaznivých dopadov na životné prostredie a s efektívnym využitím Vašich finančných prostriedkov. To je cieľ a obraz, ktorý vám chceme ponúknuť, ak sa rozhodnete pre partnerskú spoluprácu s nami.


Odbory firmy

Zaujímavé produkty iných firiem

Obaly

Obaly

Pravidelné poskytovanie informácií o zmenách v legislatíve o obaloch, včasné pripomínanie všetkých zákonných lehôt v oblasti obalov a odpadov z obalov, vykonávanie administratívnej činnosti pri nakladaní s obalmi a odpadmi z obalov v zmysle zákona č. 119/2010 Z.z., registrácia povinnej osoby v regis...

 • Lokalita: Žarnovica
Ochrana ovzdušia

Ochrana ovzdušia

Pravidelné poskytovanie informácií o zmenách v legislatíve ochrany ovzdušia (OO), včasné pripomínanie zákonných lehôt v oblasti OO, vedenie evidencie jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia, výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia, vypracovanie potrebných žiadostí pre orgány štátnej správy v...

 • Lokalita: Žarnovica
Analytika pre hydrogeológiu

Analytika pre hydrogeológiu

Kompletná analytika podzemných vôd, hydrochemické výpočty a klasifikácia podzemných vôd, stanovenie agresivity vôd na železné konštrukcie a na betón.

Čističky odpadových vôd, žumpy, šachty na vodu

Čističky odpadových vôd, žumpy, šachty na vodu

Zaoberáme sa predajom, servisom a montážou ČOV, žúmp, nádrží na vodu a iné.

 • Cena: Podľa aktuálnej ponuky.
 • Lokalita: Prešov
Predaj ekologických prostriedkov

Predaj ekologických prostriedkov

Dodávka a predaj ekologických prostriedkov na riešenie prípadných havarijných situácií, pre zabezpečenie súladu s legislatívou a na prevenciu prípadných havárií, sypké sorbenty, absorbčné rohože, norné steny, kanalizačné rýchloupchávky, utesňovacie pasty a tmely, záchytné vane, obaly na nebezpečné l...

 • Lokalita: Žarnovica
Zaobchádzanie s chemickými látkami a zmesami

Zaobchádzanie s chemickými látkami a zmesami

Pravidelné poskytovanie informácií o zmenách v legislatíve z oblasti chemických látok a chemických zmesí (CHL a CHZ), včasné pripomínanie všetkých zákonných lehôt v oblasti CHL a CHZ, dohľad nad dodržiavaním pravidiel v súlade s Nariadením vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizika...

 • Lokalita: Žarnovica
Analýza vôd

Analýza vôd

Kontrola kvality pitnej vody pre individuálne aj hromadné zásobovanie, analýzy prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd, analýzy prírodných minerálnych vôd, pramenitých vôd a balených pitných vôd.

Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo

Pravidelné poskytovanie informácií o zmenách v legislatíve odpadového hospodárstva (OH), včasné pripomínanie zákonných lehôt v oblasti OH zaradenie vznikajúcich odpadov v zmysle Vyhl. MŽP SR č.284/2001 Z.z., ktorou sa vydáva katalóg odpadov do jednotlivých druhov a kategórií zmluvné zabezpečenie o...

 • Lokalita: Žarnovica
Laboratórne služby

Laboratórne služby

Naša spoločnosť Vám ponúka: • Laboratórne služby (akreditované SNAS podľa ISO/IEC 17025:2005): skúšanie a analýzy vzoriek a materiálov: požívatín, potravín a krmív, všetkých druhov vôd, farmaceutických surovín a liečiv, chemických látok a priemyselných výrobkov, hnojív, odpadov, pôd a geologic...

 • Cena: podľa objednávky
 • Lokalita: Spišská Nová Ves
 • Telefón: +421905493317
 • Web: http://www.elsro.sk
Ekologické audity pre priemyselné a poľnohospodárske podniky

Ekologické audity pre priemyselné a poľnohospodárske podniky

Podrobná analýza súčasného stavu Žp, porovnanie s požiadavkami noriem, spracovanie audítorského denníka - komunikácia s poverenými osobami firmy, zhodnotenie získaných poznatkov - stanovenie vplyvu predmetnej činnosti na Žp, ale aj vplyv Žp na predmetnú činnosť atď.

Kontakt

Adresa
Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava
E-mail
email
Web
www.skintech.sk
Telefón
(02)45527355

Kontaktný formulár